Privacy Policy

Knieartroseonline.nl is een initiatief van Ottobock Benelux. Deze Privacy Policy is opgesteld om u te informeren over het gebruik van persoonsgegevens via www.knieartroseonline.nl en www.ottobock.nl. Deze websites worden onderhouden door Otto Bock Benelux B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Son en Breugel, Nederland en kantoorhoudende aan de Mandenmaker 14, (5253RC) Nieuwkuijk, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17075685 (hierna: Ottobock).

 

Inhoudsopgave

1. VERZAMELING EN VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

2. INFORMATIE VAN EN OVER U DIE OTTOBOCK VERZAMELT EN VERWERKT

3. DOELEINDEN WAARVOOR OTTOBOCK UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

4. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN EN OVERGEDRAGEN

5. BESCHERMING EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

6. ANDERE APPLICATIES / WEBSITES

7. VERANDEREN, VERWIJDEREN EN BEKIJKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

8. COOKIES

9. OVERDRACHT

10. CONTACT


Op www.ottobock.nl en www.knieartroseonline.nl worden persoonsgegevens van gebruikers en klanten verwerkt die gebruik maken van de diensten van Ottobock (hierna ‘de diensten’ genoemd). Ottobock beschermt uw privacy en voldoet te allen tijde aan de wetgeving die van toepassing is om u als particulier te beschermen. Ottobock Benelux N.V. is onderdeel van de bedrijven die dit beleid volgen, namelijk de Scandinavische en Benelux-groep van Ottobock (Greater Nordic Region). Hier wordt verder naar verwezen als ‘Ottobock’.

Ottobock is de beheerder van persoonsgegevens met betrekking tot de diensten. Met ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie bedoeld die direct of indirect gekoppeld kan worden aan een levend natuurlijk persoon.

Ottobock streeft naar een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens. Ottobock gebruikt persoonsgegevens voornamelijk om de diensten te beheren, leveren, ontwikkelen en onderhouden, uw service met betrekking tot de diensten te optimaliseren en de communicatie met u te personaliseren. Ottobock verzoekt u om de Privacy Policy aandachtig te lezen, zodat u begrijpt hoe en voor welke doeleinden Ottobock uw persoonsgegevens verwerkt. Door uw persoonlijke gegevens aan Ottobock te verstrekken en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen uit de voorwaarden van de diensten en deze Privacy Policy. Wanneer het wettelijk verplicht is om specifiek toestemming van u te vragen, zal Ottobock u om deze specifieke toestemming vragen.

Deze Privacy Policy wordt, samen met de Cookie Policy van Ottobock en eventuele andere afzonderlijke voorwaarden van Ottobock over de verwerking van persoonsgegevens, samen de ‘Privacy Voorwaarden’ genoemd. De Privacy Voorwaarden vormen de basis voor de wijze van de verwerking van persoonsgegevens door Ottobock, wanneer u deze informatie aan ons verstrekt of die Ottobock over u verzamelt gedurende het gebruik van de diensten. Dus, met betrekking tot sommige van de diensten, zijn er ook afzonderlijke bepalingen en voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens die u accepteert wanneer u gebruik maakt van een service.

Wijzigingen in deze Privacy Policy worden aangekondigd door de publicatie van de nieuwe bepalingen en voorwaarden op onze website van Ottobock. We raden u daarom aan om deze voorwaarden met regelmaat te herzien.

Als u persoonsgegevens van een andere persoon toevoegt, bent u ervoor verantwoordelijk dat Ottobock deze persoonsgegevens kan verwerken in overeenstemming met de Privacy Voorwaarden die van toepassing zijn.

 

1. VERZAMELING EN VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Ottobock verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien dit wettelijk is toegestaan. De verzameling en verwerking kan alleen plaatsvinden wanneer u gebruik maakt van de diensten van Ottobock. Ottobock maakt gebruik van verschillende methoden om persoonsgegevens te verzamelen, zoals cookies, web bakens, klantonderzoeken en medische overdracht. Op verschillende momenten verzamelt of importeert Ottobock persoonsgegevens uit databases (bijvoorbeeld van Facebook of Google) intern of extern Ottobock. Van tijd tot tijd ontvangt Ottobock persoonsgegevens over u van bedrijven binnen Ottobock, partners waar Ottobock mee samenwerkt en andere bronnen. Voor Ottobock is het belangrijk dat uw persoonsgegevens te allen tijde up-to-date en correct zijn, waardoor persoonsgegevens geïmporteerd kunnen worden vanuit externe bronnen, zoals openbare registers.

Wanneer de wet vereist dat er aanvullende toestemming wordt verkregen voor de verwerking van specifieke soorten persoonsgegevens of voor bepaalde vormen van verwerking door Ottobock, wordt u om toestemming gevraagd voordat de verwerking plaatsvindt.

 

2. INFORMATIE VAN EN OVER U DIE OTTOBOCK VERZAMELT EN VERWERKT

Ottobock verzamelt alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor de doelen die worden beschreven in de bepalingen en voorwaarden voor iedere dienst en in deze Privacy Policy. Informatie die door Ottobock verzameld wordt, is bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, informatie om gebruik te maken van de diensten, gebruikersgeschiedenis, betalingen en andere informatie die u verstrekt wanneer u gebruik maakt van de diensten van Ottobock. Voorbeelden van persoonsgegevens verzameld door bedrijven buiten Ottobock zijn: bijgewerkte adresgegevens en demografische informatie.

 

3. DOELEINDEN WAARVOOR OTTOBOCK UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ottobock gebruikt persoonsgegevens voor het volgende:

1. Het beheren, leveren, ontwikkelen en onderhouden van de diensten.

2. Het verwerken van uw order voor de diensten.

3. Het opnemen van contact met u via bijvoorbeeld e-mail of andere mobiele applicaties.

4. Het analyseren en verbeteren van de kwaliteit en ervaring van de diensten. Bijvoorbeeld controleren of uw account niet door anderen wordt gebruikt.

5. Het personaliseren van communicatie met u over de diensten van Ottobock. Bijvoorbeeld door een profiel over u te maken en u aanbiedingen te sturen die bij uw profiel passen als gebruiker van de diensten van Ottobock.

6. Het analyseren van statistieken en uw gebruikersgedrag tijdens het gebruik van de diensten van Ottobock.

7. Het verbeteren van uw voordelen en ervaringen bij het gebruik van de diensten of op andere manieren waarvan Ottobock verwacht dat u dit zult waarderen, of het promoten van diensten en producten, rechtstreeks of niet, inclusief gedragsmarketing.

U heeft te allen tijde en zonder kosten het recht om Ottobock te verzoeken om uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te gebruiken of uw toestemming daarvoor in te trekken. U kunt gebruik maken van dit recht door contact op te nemen met Ottobock op basis van het adres in paragraaf 10.

 

4. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN EN OVERGEDRAGEN

Ottobock bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacy Policy en de wetgeving die van toepassing is. Persoonsgegevens kunnen overgedragen worden tussen Ottobock-entiteiten voor de verwerking van de doeleinden die benoemd zijn in de Privacy Voorwaarden. Ottobock werkt samen met onderaannemers. Deze onderaannemers verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend namens Ottobock, volgens onze instructies en alleen nadat zij een overeenkomst voor gegevensverwerking hebben gesloten conform de wetgeving die van toepassing is. Op deze manier kunnen Ottobock en de onderaannemers de bescherming van uw persoonsgegevens waarborgen.

Ottobock kan persoonsgegevens bekendmaken aan derden, zoals de politie of andere autoriteiten, als er sprake is van onderzoek naar een misdrijf, of als Ottobock anderszins verplicht is om dergelijke informatie openbaar te maken op basis van wetgeving of door het besluit van een overheidsinstantie.

Over het algemeen draagt Ottobock geen persoonsgegevens over naar landen buiten de EU / EER. Wanneer Ottobock een onderaannemer heeft die zich in een land buiten de EU / EER bevindt of als het voor Ottobock noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen tegenover u te voldoen, kan een overdracht van persoonsgegevens buiten de EU / EER plaatsvinden, ook als dat land volgens de EU-commissie geen passende regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens heeft. Om de kwaliteit van bescherming van uw persoonsgegevens in deze situatie te waarborgen en de EU- / EER-voorschriften te waarborgen, sluit Ottobock eveneens overeenkomsten voor gegevensverwerking met dergelijke onderaannemers. Deze verwerkingsovereenkomst reguleert de verwerking van persoonsgegevens en, indien van toepassing, de overdracht van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende EU / EER gegevensbescherming-verordening. De overeenkomst bevat voorwaarden die vanuit de Europese Commissie vereist worden en die voldoen aan de wetgeving inzake de gegevensbescherming van persoonsgegevens.

 

5. BESCHERMING EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Ottobock heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld verlies, manipulatie of ongeoorloofde toegang. Ottobock heeft beveiligingsmaatregelen aangepast om te voldoen aan de voortdurende ontwikkeling van technologie.

Ottobock verwijdert persoonsgegevens overeenkomstig met de wetgeving die van toepassing is. Dit betekent bijvoorbeeld dat Ottobock persoonsgegevens verwijdert of depersonaliseert wanneer er geen doel meer is voor het verwerken van de persoonsgegevens. De doeleinden waarvoor Ottobock uw persoonsgegevens verwerkt, worden omschreven in paragraaf 3.

 

6. ANDERE APPLICATIES / WEBSITES

De diensten van Ottobock kunnen koppelingen bevatten naar andere applicaties en / of websites, die niet door Ottobock worden beheerd. Deze Privacy Policy is alleen van toepassing op het gebruik van de diensten. Ottobock is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde applicaties en / of websites en de verwerking van persoonlijke gegevens die uitgevoerd worden door de eigenaar of exploitant van de gekoppelde websites.

 

7. VERANDEREN, VERWIJDEREN EN BEKIJKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Ottobock zorgt ervoor dat andere Ottobock-bedrijven duidelijke richtlijnen ontvangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en bepaalt voor welke doeleinden de persoonsgegevens gebruikt worden. Indien uw persoonsgegevens veranderen, dient u Ottobock hiervan op de hoogte te stellen door een bericht te sturen naar het e-mailadres in paragraaf 10. Ottobock is niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan doordat gegevens verouderd of onjuist zijn als u Ottobock van dergelijke wijzigingen niet op de hoogte heeft gebracht.

Ottobock zal op uw verzoek of wanneer dit ontdekt wordt de onvolledige informatie corrigeren of verwijderen. U heeft tevens het recht om kosteloos een afschrift van persoonsgegevens, die voor uw verwerkt worden, te ontvangen. Een verzoek voor transcriptie moet schriftelijk aan Ottobock worden gericht naar het adres dat in paragraaf 10 wordt vermeld. Dit verzoek dient door u ondertekend worden en uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres te bevatten (deze informatie wordt gebruikt in de communicatie met Ottobock). Het transcript wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek naar uw adres verzonden.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor verdere verwerking (niet met terugwerkende kracht) van uw persoonsgegevens intrekken door contact op te nemen met Ottobock via het adres in paragraaf 10. Ottobock zal na ontvangst van dit verzoek dergelijke informatie voor verdere verwerking blokkeren. Het intrekken van uw toestemming kan er echter toe leiden dat de verleende diensten door Ottobock verslechteren of onmogelijk gemaakt worden.

 

8. COOKIES

Ottobock maakt gebruik van cookies voor zijn digitale diensten. Meer informatie over hoe Ottobock gebruik maakt van cookies, waar ze voor worden gebruikt en hoe u ze kunt vermijden, staat te allen tijde in de Cookie Policy van Ottobock.

 

9. OVERDRACHT

Als Ottobock de onderneming in zijn geheel of gedeeltelijk verkoopt, reorganiseert of anderszins overdraagt, kunnen uw persoonsgegevens tegelijkertijd worden overgedragen.

 

10. CONTACT

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Ottobock en de naleving van de Privacy Voorwaarden of wetgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens? Neem dan contact op met Ottobock via privacy@ottobock.se. Indien nodig zal Ottobock ervoor zorg dragen dat uw brief wordt overgedragen aan en verwerkt door de betreffende organisatie binnen Ottobock.

 

Otto Bock Benelux bv

Mandenmaker 14

5253 RC Nieuwkuijk

KvK-nummer: 17075685

 

Laatst gewijzigd in mei 2018